Kompetensväxling

Föreningsutveckling genom främjande av kulturarvsplatser

Kompetensväxling handlar om vidgat deltagande och föreningsutveckling genom främjande av kulturarvsföreningar i vår region. Vi jobbar för att få museerna att stärkas på olika plan och nå ut med sin verksamhet till fler besökare. Kompetensväxling handlar också om möten mellan unga och äldre med olika kompetenser och erfarenheter. Ni som förening kan med kompetensväxling få hjälp att utveckla er verksamhet. Här finner du handledning och olika verktyg som kan hjälpa er i ert utvecklingsarbete.

komp-vxl

Kom igång med kompetensväxling!

För att gynna kompetensväxling på ideellt drivna kulturarvsplatser har ett antal tillvägagångssätt identifierats.

Dessa tillvägagångssätt utgår från befintliga resurser, så som feriearbetare, UF-företagare (Ung Företagsamhet), skolor och utbildningar samt arbetssökande, och har testats på en rad platser i regionen med gott resultat.

Kompetensväxling har tagit sitt avstamp i ideellt drivna kulturarvsplatser så som arbetslivsmuseum och hembygdsgårdar. Detta är dock inte någon begränsning. Erfarenheter från kompetensväxling kan även användas av andra ideella föreningar

Feriearbetare

För många unga är kommunalt feriearbete den första kontakten med arbetslivet, och blir en erfarenhet som bärs med under hela livet. Genom att erbjuda arbete på en kulturarvsplats läggs grunden för ett framtida arbetsliv.

Att ha feriearbetare på er plats kan bidra till att ni kan ha öppet längre på sommaren samt få hjälp med guidningar, kaffeförsäljning och kanske att komma igång med sociala medier. Bara ni sätter gränserna.

Viktigt att tänka på:

 • Vikten av att matcha feriearbetare och kulturarvsplatser utifrån intresse och behov.
 • God handledning är avgörande för en bra ferieperiod, för alla parter.
 • Hur skulle feriearbetare kunna bidra till utvecklingen av er förening/plats? Hur skulle er förening kunna arbeta för att ta emot feriearbetare?

Guider och verktyg för att ta emot feriearbetare:

 • Så här gör man – en guide som beskriver hur man kommer igång med processen att ansöka om feriearbetare i den egna kommunen
 • Handledarguiden – en guide i att handleda feriearbetare
 • Feriemappen – ett utbildningsmaterial som vänder sig direkt till feriearbetarna där de kan läsa mer om bland annat turism, kreativitet, att skriva projektplan m.m
 • Visa vad du brinner för – marknadsföringsguide för sociala medier
smedjan

Bli inspirerad: Läs om NOHAB:s smedjaVänga Kvarn och Råbäcks Mekaniska stenhuggeri som har haft kommunala feriearbetare anställda på sommaren.

Ung Företagsamhet (UF)

Ung företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som arbetar för att främja ungt entreprenörskap. Kulturarvet och ideella föreningar har stora möjligheter i sitt utvecklingsarbete genom att beställa UF-företags nya och innovativa produkter. Den ideella sektorn är en bra samverkanspart för UF-företag, en plattform att göra saker på riktigt och vara med och göra skillnad.

Som förening kan man ta kontakt med sitt delregionala UF-kontor och se om det finns något UF-företag som kan svara mot de behov man har. Först och främst är det viktigt att veta vad man vill ha hjälp med. I steg två när man har kontakt med UF-företag är det viktigt att låta dem få stort utrymme att finna lösningen på ert behov.

Viktigt att tänka på:

 • Vad har ni för behov?
 • Vad skulle ett UF-företag kunna bidra till ert arbete?
 • Det är viktigt att inte styra UF-företaget utan låta dem jobba ganska mycket fritt själva.

Guider och verktyg som kan vara bra när ni anlitar UF-företag:

munkedal reklamfilm

Bli inspirerad: Läs om Munkedals jernväg och Qvarnstensgruvan som tagit hjälp av UF-företag för reklamfilm och dramatiserade guidningar.

Skolor och utbildningar

I Västra Götalandsregionen finns en bredd av utbildningar där studenterna har kompetens inom allt från landsbygdsvård och hemslöjd till design, turism och marknadsföring. Genom samverkan med utbildningar kan föreningen bakom den ideellt drivna kulturarvsplatsen få tillgång till annan kompetens, fördjupad kunskap m.m.

Det är bra att föreningen funderar kring sina behov och sedan tar kontakt med lämpliga skolor för eventuella samarbeten. Eftersom skolor oftast planerar läsåret på våren är det bra att kontakta dem under tidig vår för större projekt så skolorna har möjlighet att planera in det i sina scheman.

Viktigt att tänka på:

 • Hur skulle studenter från lämplig utbildning kunna bidra till ert arbete?
 • Vilka utbildningar skulle vara intressanta för er förening att komma i kontakt med?
 • Kan ni, tillsammans med de studenter ni möter, hitta möjligheter för att fortsätta utvecklingsarbetet inom ramen för ett efterföljande projekt? För många studenter kan er förening vara en första arbets- och/eller uppdragsgivare!

Guider och verktyg som kan vara bra när ni samarbetar med skolor och utbildningar:

Visa vad du brinner för – marknadsföringsguide för sociala medier

slöjd2

Bli inspirerad: Läs om Bohus Malmöns hembygdsmuseum, Linmuseet och Qvarnstensgruvan som samarbetat med universitets- och gymnasieutbildningar för att utveckla sin verksamhet.

Arbetssökande, nyanlända och andra samarbetsmöjligheter

Kulturismen växer samtidigt som ungdomsarbetslösheten är hög. Här kan kulturarvet och de ideella föreningarna spela en viktig roll som arbetsgivare och på så vis också få tillgång till personella resurser, ny kunskap och kompetens. Ett exempel är nyanlända som gärna snabbt vill bli en del av vårt samhälle och lära känna kulturen i sitt nya land. Här finns mycket bra och värdefull kompetens att ta vara på. Andra exempel är arbetssökande samt olika ungdomsföreningar som sitter på bra kompetens.

Se vad som finns i er närhet? Kanske en flyktingförläggning, en teaterförening eller en fritidsgård? Kan ni skapa ett samarbete? Fundera över era behov och ta en första kontakt. Glöm inte bort att kontakta Arbetsmarknadsenheten och kommunen för att hitta modeller för att lösa praktiska delar såsom finansiering av den ungas tid och handledarskapet.

Viktigt att tänka på:

 • Hur skulle asylsökande och/eller arbetssökande kunna bidra till utvecklingen av er förening/plats? Vad finns det för samarbetsmöjligheter?
 • Se vad det finns för möjligheter i kommunen.
 • Ha en nära kontakt med kommunen och Arbetsmarknadsenheten

Guider och verktyg som kan vara bra när ni samarbetar med arbetssökande, nyanlända och andra:

Visa vad du brinner för – marknadsföringsguide för sociala medier

Råbäcks stenhuggeri integrationsprojekt

Bli inspirerad: Läs om Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri, NOHAB:s smedja och Segelfartyget Mina som samarbetat med flyktingmottagningar och teatergrupper.

Varför kompetensväxling?

I Västra Götaland finns ca 150 arbetslivsmuseum vilka till största del drivs av ideella föreningar och eldsjälar. I många föreningar är medelåldern hög, där man står inför frågan om hur man skapar generationsväxling och kompetensväxling för att på så vis få museerna att leva vidare och utvecklas.

Turistnäringen är stark och natur och kultur är en stor reseanledning för många, inte minst utländska besökare. Kulturarvet är på många håll unikt för Sverige och kan spela en stor roll i turismutvecklingen på en ort.

Kulturarvet och ideella föreningar spela en viktig roll som arbetsgivare, genom att anställa unga som feriearbetare, i projekt eller genom egen finansiering. Samtidigt får platsen och föreningen tillgång till personella resurser och ny kunskap och kompetens.

Goda exempel

goda-exempel

Att inspireras och lära av andra är ett bra sätt att komma igång med kompetensväxling på en kulturarvsplats eller i en förening. Här hittar du artiklar om kompetensväxlingsarbetet och ett urval av goda exempel med korta intervjuer och beskrivningar av hur andra tänkt och gjort.

Läs mer ›

Söka pengar

I Sverige är vi bra på att organisera oss och skapa projekt. Här finns både pengar att söka för nya projekt och andra organisationer och projekt som kan bidra till ert kompetens-växlingsarbete.

Tips på organisationer och projekt:

 • Hembygdsförbundet hembygd.se: Har bl.a. en satsning som heter Ung hembygdsambassadör, läs mer på deras hemsida.
 • KulturUngdom kulturungdom.se: Stöttar unga kulturutövare i hela Västra Götalandsregionen. Härifrån kan unga kan söka K-pengar för att genomföra egna kulturprojekt.
 • Ungdomsstyrelsen ungdomsstyrelsen.se: Från Ungdomsstyrelsen kan ni som förening bl.a. söka bidrag för ungas organisering.
 • Studieförbunden: Genom att samverka med ett studieförbund kan din förening få tillgång till resurser bl.a. då du vill arrangera utbildningsdagar för feriearbetare eller liknande. Studieförbunden är också ett stöd vid genomförandet av kulturevenemang.

Bakgrund kompetensväxling

Kompetensväxling som projekt 2011-2017

Kompetensväxlingsprojektet startade 2011 på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Projektet grundades på tre faktorer.

 1. Ett åldrande föreningsliv (hög medelålder) vilket utgör grunden för en stor del av det ideellt drivna kulturarvet
 2. En ökande besöksnäring där natur och kultur är viktiga reseanledningar
 3. En ökande ungdomsarbetslöshet, där samhället behöver ta ett gemensamt ansvar för att skapa vägar in på arbetsmarknaden för unga och unga vuxna.

Efter att under två år haft fokus på unga/unga vuxnas behov av verktyg för att på bästa sätt kunna bidra till kompetensväxling på en ideell kulturarvsplats, var fokus under 2013 på föreningen, vilka är att betrakta som ”möjliggörare” för att överhuvudtaget driva arbetet med kompetensväxling. År 2013 lades projektägaransvaret på Innovatum Science Center som också i sitt ordinarie uppdrag arbetar med arbetslivsmuseer och industrisamhällets kulturarv i Västra Götalandsregionen.

Under år kommande år påbörjades aktiviteter i samverkan med utbildningar samt att bredda målgruppen inom föreningar till att även handla om hembygdsföreningar. Unga leder unga var ett annat koncept man jobbade mycket med.

2017 avslutades projektet, men Innovatum Science center arbetar fortfarande med kompetensväxling som en del i sitt befintliga uppdrag.

Kontakt

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med kompetensväxling i din förening? Eller är du en kommun som skulle vilja stötta det lokala kulturarvet i er kommun genom att arbeta med kompetensväxling? Kanske är du en utbildningsanordnare som ser att era studenter skulle kunna bidra med kunskap, engagemang och idéer till det ideella kulturarvet?

Vi är alltid glada över att diskutera kompetensväxlings viktiga frågor så hör gärna av dig!