Prisma Västra Götaland

Låt din berättelse bli en del av din historia

Nu finns en bred långsiktig samverkan för att lyfta och synliggöra industrisamhället i Västra Götaland. Den nya samverkansplattformen heter Prisma Västra Götaland och har växt fram under tre år inom projektet Industrimuseum Västra Götaland.

I hela Västra Götaland finns hundratals platser och besöksmål som på olika sätt speglar industrisamhällets kulturarv. Prisma Västra Götaland arbetar för att öka samverkan mellan dessa och skapa hållbara strukturer för att stärka den småskaliga besöksnäringen. För att våra platser och besöksmål ska bli än mer attraktiva för besökare behöver vi erbjuda berättelser som väcker intresse och nyfikenhet.

Platser, människor och berättelser

Prisma Västra Götaland är en samverkan men också en digitala plattform, prismavg.se. Där har museet, föreningar och andra aktörer möjlighet att dela med sig av berättelser som beskriver industrisamhällets kulturarv. På så sätt levandegör man historierna och kan sätta det i perspektiv till dagens samhälle och våra egna liv. Prisma Västra Götaland kan bokstavligen sätta industrisamhällets kulturarv på kartan.

Genom prismavg.se blir historien tillgänglig och tilltalande för stora grupper av människor. Varje berättelse blir dessutom en pusselbit i en större, gemensam, skildring av den dramatiska samhällsutveckling vi har sett de senaste 150 åren.

Var med och bidra

Plattformen Prisma VG gör det möjligt att presentera berättelser med hjälp av text, bild, film eller ljudinspelningar. Vill du och din  organisation vill vara med på Prismavg.se så har Prisma Västra Götaland en redaktion som kan stödja er i arbetet. För den som är intresserad av att själv lära sig publiceringsverktyget finns också möjligheter att gå på någon av de workshops som anordnas.

Läs gärna mer på www.prismavg.se

prismavg

Mål för samverkan i Prisma Västra Götaland

  • Lyfta fram samhällsförändringen i Västra Götaland under industrialismen ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.
  • Öka förståelsen för hur dogens samhälle växt from och bidra till samtalet om utvecklingsvägar.
  • Öka människors delaktighet i och intresse för industrisamhällets kulturarv och framtidsfrågor.
  • Vidga ungas förståelse av industrisamhällets förändring och dogens utmaningar.
  • Stärka samverkan med aktörer utanför kulturarvsområdet för att mer kraftfullt bidra till samhällsutvecklingen.
  • Stärka besöksnäringen kopplat till industrisamhällets kulturarv.

Aktörer

Parterna som står bakom Prisma Västra Götaland är Västarvet, Innovatum, NAV, Hembygdsförbunden genom Hembygd Väst, Maritimt i Väst, Göteborgs stad kulturförvaltning, de kulturhistoriska museerna i Borås och Riksarkivet/ Landsarkivet i Göteborg. Vi samverkar brett med andra organisationer, kommuner samt ideella och privata aktörer.

De huvudsakliga aktiviteterna inom Prisma Västra Götaland är:

  • Utveckla och sprida den digitala applikationen prismavg.se (länk).
  • Samordna programaktiviteter kring industrisamhällets kulturarv
  • Utveckla en hållbar samverkansform mellan aktörerna.
  • Fördjupa bilden av dagens Västra Götaland utifrån tematiska områden, bland annat Land-stad, miljö och bilism
prisma

Prisma – En digital mötesplats

Prisma Västra Götaland är en öppen plattform för digitala utställningar, filmer bilder och berättelser om de människor och platser som lagt grunden för det samhälle som vi lever i idag.

Här står berättelsen i fokus och utgör en plats där den dramatiska utveckling som industrialismen har inneburit kan levandegöras genom bilder, filmer och berättelser. Berättelserna omfattar inte bara industrihistoria, utan hela samhällsomvandlingen ur en historisk samtid.

Prisma VG fungerar både som ett digitalt museum men också som turistinformation. Här finns en interaktiv karta över besöksmål, information om öppettider, kommande event och annat matnyttigt som en besökare kan finna intressant.

Både webbplats och publiceringsverktyg

Som öppen plattform innebär det att Prisma VG låter användare dela med sig av eget material. Detta är en mycket viktig del i ambitionen att samla och gestalta platsernas rika historia. Alla är välkomna att bidra, museer, intresseföreningar, kommuner och privatpersoner kan själva bidra med berättelser, filmer, bilder och tips på besöksmål. Varje historisk pusselbit har stor betydelse för att förstå sammanhangen och se helheten. Det är också en unik möjlighet att sätta er plats och er historia på kartan. Allt material som läggs upp på Prisma är fritt att dela vidare och användas av andra.

Bakom Prisma Västra Götaland står Borås museer, Göteborgs stadsmuseum, Hembygd Väst, Innovatum, NAV, Maritimt i Väst, Landsarkivet/Riksarkivet och Västarvet.

Mer om Prisma-webbplatsen och publiceringsverktyget ›
Bilismen

Tema Bilismen

Bilism betyder bilens roll som transportmedel i vårt samhälle. Bilism berör alltså allt från hur vi förflyttar oss till ekonomi, miljö och andra frågor som påverkar oss och vår omvärld.

Att bilen har förändrat hela vårt samhälle och vårt sätt att leva är inget överdrivet påstående. För de flesta är bilen en självklar del av vardagen och det upplevs som svårt att vara utan den.

Människor och platser knutits samman på helt nya sätt än som tidigare var möjligt. Bilen har påverkat hur vi förflyttar oss, var vi arbetar och vår fritid. Och med alla varor som rullar på vägarna har helt nya förutsättningar för handel och transporter skapats.

Det finns mängder av frågeställningar och infallsvinklar att belysa när det handlar om bilism och vårt förhållande till bilen – som miljö- och klimatproblematiken, genus, identitet, skillnader mellan stad och landsbygd, hela vårt transportsystem och så vidare.

Innovatum och Saab bilmuseum arbetar på olika sätt med temat bilism och vill genom aktiviteter och utställningar ställa frågor kring bilismens utveckling och roll i dagens och framtiden samhälle Att ge en heltäckande bild av vårt bilsamhälle, både bakåt och framåt i tiden, är helt omöjligt. Däremot hoppas vi kunna väcka en del tankar och kanske ge en och annan aha-upplevelse hos dig som läsare.

Prismautställning - Tema Bilism ›
Läs mer om våra övriga projekt ›

Läs mer om seminariet ”Platser, människor och berättelser” som hölls den 25 oktober 2016, och som behandlade hur berättandet kan stärka besöksnäringen:

Västarvsbloggen ›