Arkivens dag 2019 – Konstföreningseldsjälar och anrika föreningsarkivexempel på plats i Folkets Hus

  • 13 november, 2019

  • Kulturarv och samhälle

Arkivens dag 2019 i Trollhättan arrangerades av Trollhättans Arkivförening tillsammans med Föreningen Trollhättebor på Folkets Hus.

Detta årliga återkommande nordiska uppmärksammande av arkiv kom i Trollhättan att innebära nedslag i mer eller mindre kända arkiv ur Trollhättans Föreningsarkiv, och också ett fint föredrag av och med delar av den sista styrelsen kring en förening som under sin storhetstid hade över tusen medlemmar i Trollhättan – SAAB:s konstförening.

Bakgrund

Likt traditionen bjuder, firas Arkivens dag den andra lördagen i november i de nordiska länderna. Dess utformning varierar lokalt – men utställningar med exempel ur de olika arkivens material och föredrag är vanligt förekommande.

Trollhättans Arkivförening arrangerar sedan många år Arkivens dag i Trollhättan, och i år har man i arkivföreningens styrelse under Arkiven dag-temat ”gömt eller glömt” tittat på både stora och små föreningar ingående i Trollhättans Föreningsarkiv och valt ut exempel ur några av dessa för att visa i utställningen på Arkivens dag i Trollhättan.

Arkivexempel har dels valts ut ur föreningsarkivet kring föreningar vars verksamhet sedan länge är nedlagda, men man har också till exempel tittat och valt ut exempel från föreningar fortfarande aktiva, med lång och anrik historia, för att visa föreningsarkivets bredd.

Historiska skatter ur Trollhättans Föreningsarkiv

Bredden på urvalet som Trollhättans Arkivförening arbetat med ur föreningsarkivet inför Arkivens dags utställning var god. Urvalet blev brett, med flera intressanta nedslag i historien.

 

Entomologiska sällskapet

Först – känns termen entomologi igen? Intresset för vetenskapen kring insekter samlade en skara intresserade Trollhättebor i mitten av förra seklet, och en förening bildades under namnet Entomologiska sällskapet i november 1964. Föreningens första protokoll från bildandet visades på Arkivens dag i Trollhättan, och bland medlemmarna i interrimstyrelsen finns konstnären och journalisten Erling Svensson – som också kom att donera föreningens arkiv till föreningsarkivet 2018. Då hade föreningen varit nedlagd i många decennier.

 

Trollhättans skarpskytteförening

Vad är en skarpskytteförening då? Termen kanske är glömd för många idag. Ett av de allra äldsta arkiven i Trollhättans Föreningsarkiv är anrika Trollhättans Skarpskytteförening sprungen ur skarpskytterörelsen i Sverige – en frivillig försvarssammansättning och folkrörelse. En än idag en högst levande förening i Trollhättan – nu i form av sportskytteförening, som grundandes redan under 1860-talet. Ur arkivet hade bland annat tidigare protokoll och skytteprotokoll hämtats för att visa hur en dylik förening dokumenterade sin verksamhet för mer än 150 år sedan.

 

Trollhättans Lottakår

Kanske mer välkänt är idag till namn en lottakår. Några tidiga protokollsexempel från Trollhättans Lottakårs väldokumenterade historia och arkiv fanns med. Föreningen firar i år (2019) hela 90 år som förening, och utställningen på Arkivens dag innehöll även några tidiga bilder tagna från övningar.

 

Svenska Norgehjälpen i Trollhättan

En förening skapad för nödhjälp, och mycket aktiv under en avgränsad period, var Svenska Norgehjälpen. Nationellt verksam under andra världskriget, med många lokala föreningar runt om i Sverige – så också från Trollhättan. Dess exempel på Arkivens dag ur Trollhättans Föreningsarkiv visade på insamlingen från flera av de stora företagens anställda runt om i Trollhättan. Medel som sedan skickades till krigsdrabbade Norges befolkning i form av matpaket och annan hjälp. Föreningen nedlagd efter krigsåren – och alltså direkt kopplad till världshändelse.

 

SAAB:s konstförening

På plats i utställningen fanns också flera historiska handlingar ur nedlagda SAAB:s konstförenings arkiv. Här återfanns till exempel dokumentation om genomförda konstutställningar, inbjudningskort och information, och också unika bilder från 1980-talet som visade dåvarande styrelesemedlemmars praktiska arbete med tavelhängning inför ett vernissage.
Historien kring denna förening behandlades också i ett föredrag som presenterades av några av föreningens eldsjälar i form av Lisbeth Andersson, Inger Hagsér, Danuta Pekowska och Anna Sjöqvist  – som i sitt föredrag tillsammans med arkivföreningens Lennart Karlsson som ställde frågor, berättade om föreningens verksamhet, med specifikt fokus på de omtyckta jubileumsutställningarna 1997 – och om dess historia fram till det att föreningen las ned 2012.

 

Intill utställningen fanns också informationsmaterial på plats kring medlemskap i Trollhättans Arkivförening och också om hur den intresserade kan forska i Trollhättans Föreningsarkiv.
Här nedan kan du ta del av några exempelbilder från utställningen ur Trollhättans Föreningsarkiv på Arkivens dag 2019, och därtill möta några av besökarna för dagen. Klicka på bilden för att förstora och för att bläddra.

Intresserad att ta del av mer av Trollhättans föreningshistoria? Länk finns här intill.

Välkomnande till Arkivens dag 2019, och föredraget av SAAB:s konstförenings tidigare styrelse

Trollhättans Arkivförenings ordförande Erik M Svensson hälsade klockan 11:00 alla välkomna till Arkivens dag på Folkets Hus i Trollhättan, och lämnade därefter ordet till dagens föreläsare från SAAB:s konstförenings tidigare styrelse – Lisbeth Andersson, Inger Hagsér, Danuta Pekowska och Anna Sjöqvist, som tillsammans med Trollhättans Arkivförenings Lennart Karlsson i form av frågeställare sedan presenterade och berättade om föreningens historia.

Här följer en kortfattad sammanfattning från föredraget:

SAAB:s konstförening grundades på 1950-talet

Lisbeth berättade hur föreningen bildades 1957 i Trollhättan, som en avknoppning från SAAB-Scanias konstförening i Linköping. Under 1980-talet hade man 1200 medlemmar i Trollhättan, och varje år hölls ett tiotal utställningar i SAAB:s matsalar Malöga och Turbo i Trollhättan.

Medlemsrutiner

Därefter tog Inger vid och berättade för åhörarna kring medlemsrutinerna. 200kr var den årliga medlemsavgiften, och nyanställda på SAAB fick en informationslapp om föreningens verksamhet redan vid nyanställning, vilket tillsammans med möjligheten att få medlemsavgiften dragen på lönen under april månad gjorde att många nya medlemmar ständigt hittade till föreningen.

Deltagande konstnärer genom åren, vernissager och utställningar

Alla fyra berättade om specifika minnen om deltagande konstnärer genom åren. Många kända namn nämndes. Så väl lokala konstnärer som nationellt kända har deltagit i SAAB:s konstförenings utställningar genom åren. Det var ett intensivt arbete med vernissage och utställningar för styrelsen – men alla hade goda minnen från tiden, och delade flera trevliga minnen från verksamheten med publiken.

Föredraget kom också att följas på plats i Folkets Hus av flera intresserade tidigare anställda SAAB:are, och på den tidigare styrelsens glada utrop till publiken om minnen från verksamheten kom bland annat SAAB:s tävlingsavdelnings- och klimatavdelnings Torbjörn Trollby, på plats i publiken, att meddela att han hade en tidig vinst från ett konstlotteri.

Jubileumsutställningarna vid föreningens 50-års-firande

1997 firade föreningen 50 år. Man höll två jubileumsutställningar, vilket var ett mycket hektiskt år för styrelsen. Dels höll man ”Med rötterna i Trollhättan”, och också ”Unga lokala konstnärer”. Anna mindes arbetet med denna utställning, där föreningen också tog hjälp av Annas son David som utöver att själv delta i utställningen med egna verk, också kom att utforma inbjudningskort och affisch för utställningen. Flera av de då deltagande konstnärerna i denna utställning är aktiva idag. Tommy Mäkinen är ett exempel, som också finns representerad med konst på Folkets Hus i Trollhättan.

Föreningens sista år och nedläggning

De fyra föreläsarna mindes väl, och berättade också kring, föreningens sista år och senare nedläggning. Många på SAAB kom att bli uppsagda med tiden, och medlemsantalet i SAAB:s konstförening sjönk därför. Man beslutar till sist att lägga ner föreningen år 2012, och de samlade handlingarna kring föreningens verksamhetens ställdes i ordning av styrelsen innan de donerades till Trollhättans Föreningsarkiv efter att föreningen lagts ned.

Här nedan kan du ta del av några ögonblicksbilder. Klicka på bilden för att förstora och för att bläddra.