Från Temadag Automation och digitalisering

  • 7 december, 2016

  • Produktionstekniskt centrum

Automation, digitalisering och kollaborativa robotar – vad betyder det för ditt företag? I en mix av föreläsningar, demonstrationer och diskussioner försökte vi med temadagens program att fånga och skapa input till hur frågeställningen kan tacklas ute på företagen.

Drygt 130 deltagare från 40-talet arbetsplatser anser vi bekräfta att temadagen avhandlade ett intressant och mycket viktigt område.

Begrepp som Industri 4.0 och Smart industri lanserar möjligheter för företagen att ta stora steg i sin utveckling för stärkt konkurrenskraft. Utbildning, engagemang i utvecklingsprojekt och utbyten med andra företag är viktiga inslag i omvärldsbevakning och kunskapsuppbyggnad. Bra beställarkompetens är helt nödvändig för den som vill navigera smart i den snabba utvecklingen.

Möjligheter till stöttning och samverkan

Såväl Högskolan Väst som SWEREA och Innovatum (alla är aktiva parter i Produktionstekniskt centrum), erbjuder flera olika möjligheter att stötta denna utveckling. Ett viktigt syfte med temadagen var därför att berätta om hur företagen kan medverka i, och ta del av resultat från, de utvecklingsprojekt, nätverk och utbildningar som parterna driver.

Stora resurser satsas på digitalisering och automation av produktion. En stark utveckling på dessa områden antas ge oss konkurrenskraft att behålla produktion men även styrka att ta tillbaka produktion vi flyttat till låglöneländer. FoU initiativ som Horizon 2020 på EU-nivå och nationella initiativ som ”Made in Sweden 2030” visar hur angeläget detta är från styrande nivå.

temadag-161123-8700

Tommy Christensen, Innovatum hälsar välkommen till Temadagen.

Dagen var ett samarrangemang mellan Högskolan Väst och Swerea och Innovatum med Produktionstekniskt centrum, PTC, som en gemensam avsändare. Vi tackar SMF Flyg för hjälp med finansiering av dagen.

Trender och utveckling inom automation och digitalisering

Våra föreläsare från Högskolan Väst och Swerea berättade om trenderna och om utvecklingen inom digitalisering och automation. Vi fick också höra olika utvecklingsprojekt som bedrivs hos parterna.

Ett särskilt intresse ägnades utvecklingen inom robotautomation. Antalet robotar som tar över mänskliga arbetsuppgifter växer snabbt. Men även behovet av kollaborativa robotar i flexibla automationslösningar, där människa och robot kan samarbeta blir allt mer efterfrågade.

Föreläsningar och teknikdemos på Produktionstekniskt centrum

Eftermiddagen innebar korta föreläsningspass och teknikdemos där vi delade upp deltagarna i mindre grupper för att se användningsområden för ett antal olika tekniska lösningar inom automation. Vi fick också exempel på hur olika systemstöd inom digitalisering kan effektivisera vårt arbete.

Vi hade även en station där vi i miniworkshops ringade in behov, möjligheter och utmaningar på de olika företagen. Detta kommer vi att använda då vi planerar för kommande aktiviteter. Tack till alla teknikföretag för hjälp demo och berättande och alla besökare för ett engagerat deltagande.