Innovatum deltar i Europeiskt nanoprojekt

  • 19 augusti, 2016

  • Projektarena

  • Science Center

  • Skola

Innovatum deltar i Horizon2020-projektet Nano2All under Europeiska Science Center-föreningen ECSITE (Bryssel), tillsammans med ICN2 (Barcelona), Bloomfield Museum (Jerusalem), MUSE (Trento, Italien), TRACES (Paris) och Tekniska Universitetet i Bialystok (Polen).

Målet för projektet är att bidra till ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation -RRI) inom nanoteknik.

– Vår roll i Nano2All projektet är framförallt att hålla i dialog-eventen samt att bjuda in deltagare till dem och dokumentera vad som händer under dialogerna, säger Johan Bellman, utbildnings och vetenskaps-koordinator på Innovatum och projektledare för Nano2All-projektet i Sverige.

– Vi på Innovatum kommer också att arbeta med medborgarsidan på den Europeiska elektroniska informationsplattformen, som är en del av projektet Nano2All, säger Johan Bellman.

Oron för nanoteknik

Nanoteknik är vetenskap och teknik som handlar om studerande och användande av extremt små föremål, som mäts i nanometer. Nanoteknologi används redan nu ofta i vardagsprodukter och kommer säkerligen att spela en stor roll i vår framtid. Användandet av nanoteknik har dock väckt oro för potentiella hälsorisker, miljömässiga risker och bredare sociala och etiska frågor om möjliga oförutsedda långtidskonsekvenser.

Ny metod – RRI

För att bemöta denna oro kring nanotekniken har en ny metod tagits fram, som kallas Ansvarsfull Forskning och Innovation (Responsible Research and Innovation – RRI). RRI betyder att samhällets aktörer (medborgare, forskare, beslutsfattare, näringsliv, och olika organisationer med flera) arbetar tillsammans för att bättre länka både forsknings- och innovationsprocesser och deras produkter med behoven, förväntningarna och värderingarna som finns i samhället.

Vad innebär de stora dialog-eventen?

Tanken med de första lokala dialog-eventen är att allmänheten ska ges chansen att förutsättningslöst få släppa loss sina tankar och diskutera vad nanoteknik betyder för dem. Vilka förväntningar, behov och bekymmer är kopplade till ämnet? Resultaten från de lokala dialogerna sammanställs och tas med till de nationella dialogerna.

I den andra omgångens dialog-event, som hålls på nationell nivå, kommer sex olika intressegrupper att bjudas in till dialog om nanoteknik. De grupperna är forskare, industri, politiker, civilsamhälles- och frivilligorganisationer, allmänheten och media.

En av kärnverksamheterna

Dialog-eventen är en av kärnverksamheterna inom NANO2ALL med syfte att frigöra värderingar och tankar i relation till alternativa innovationsspår inom nanoteknologi. De ska även fungera som underlag till rekommendationer för framtida innovationsagendor som kommer att användas av beslutsfattare både på nationell- och på EU-nivå.

Därför är det viktigt att Innovatum är med

– För oss på Innovatum är Nano2All projektet ett sätt att visa att vi är en aktiv engagerad samhällsaktör, som tar del av den senaste tekniska utvecklingen inom nanoteknik. Att vi sprider information om den och även arbetar för att skapa en öppen debatt om densamma. , säger Johan Bellman och fortsätter;

– Innovatums science center spelar en nyckelroll som arena för denna debatt. På detta vis kan vi verka för ansvarsfull forskning och innovation (på engelska, Responsible Research and Innovation), som går helt i linje med vårt arbete för hållbar utveckling.

Under december kommer personal från Innovatums science center att åka till Amsterdam för att genomgå en speciell utbildning i medborgar-dialog-teknik.

– Vi har också mycket att lära av metoderna för dialog-samverkan som utvecklas och används inom Nano2All-projektet. Metoderna tas i första hand för att användas som ett led i ansvarsfull forskning och innovation. Men de kommer även att fungera bra i andra medskapande-processer, som exempelvis dialog-samverkan för hållbara städer, säger Johan Bellman.

nano2all__color version
nano

Nanoteknik är vetenskap och teknik som handlar om studerande och användande av extremt små föremål, som mäts i nanometer.

BESÖK GÄRNA PLATTFORMEN

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA