Många nya möjligheter med smarta material

  • 29 oktober, 2014

  • Green Factory

  • Projektarena

Vad finns det för möjligheter till nya lösningar, produkter och affärer gällande nya smarta material? På Green Factorys idéseminarium blev deltagarna inspirerade kring de många nya möjligheterna som finns. Att de är många kan vi vara säkra på men hur och vad de används till om 20 år har vi mycket svårt att förutsäga idag. Samverkan över branschgränserna kan hjälpa till att tydligare och tidigare se och tolka de behov som finns genom att berika varandra med idéer, kunskaper och behov.

smarta-material1
smarta-material
smarta-material2

Under de inspirerande presentationerna fick deltagarna skriva ner sina tankar och idéer. De nedtecknade förslagen med uppslag eller tydliga behov arbetade man sedan vidare med under eftermiddagens Innovationsjakt ledd av Green Factorys Innovation Champions (processledare).Green Factorys idéseminarium kring nya smarta material samlade nyckelpersoner och företagare inom nanoteknik, grafen, smart textiles och bioprodukter för att visa vilka möjligheter som finns tillgängliga nu eller inom en snar framtid. Bland åhörarna fanns mestadels produktutvecklare, produkt- och materialkunder inom olika branscher.

Oändliga möjligheter med nanoteknik

– Vi har inte fantasi nog att förutsäga vad nanotekniken kommer att användas till i framtiden, men den kommer att dyka upp inom alla områden sa Bengt Kasemo, professor i kemisk fysik på Chalmers.

Sverige har historiskt mycket stark nanoforskning men det finns inget samlat program för nanovetenskap eller nanoteknik, vilket Bengt Kasemo ser som en utmaning för innovationssystemet.

Skapa hållbara produkter med hjälp av nanoteknik

Lars Gustafsson från BASF berättade om hur de med hjälp av nanoteknik utvecklar produkter som är hållbara. Ett exempel på en produkt som man har tagit fram och tillsätter i betong vid gjutning gör att värmeutvecklingen blir bättre och därmed härdar betongen fortare. Värmeutvecklingen gör att man slipper uppvärmning under härdningen vintertid och kan spara energi. Med hjälp av nanoteknik har man även lyckats halvera tjockleken av isolering vilket sparar både material och volym.

Nanotekniken interageras allt mer i befintlig teknik och alla industribranscher. IT-branschen har kommit längst med att använda nanoteknik och just nu är nanomedicin ett hett område.

Nano, Life Science och livsmedel

För att kunna bota resistenta bakterier kan man ta hjälp av substanser som finns i naturen och nanoformulera dessa för att de inte ska brytas ner i kroppen för fort berättade Andrea Fornara från SP. Diagnostik och implantat är två exempelområden där nanotekniken gör framsteg inom Life Science. Ett annat är textilområdet där nanotekniken kan möjliggöra nya typer av textilier som kan minska spridningen av bakterier i en sjukhusmiljö.

Inom livsmedelssidan är applikationsområdena många. Exempel finns både på förpackningssidan och för att kontrollera kvalitén eller hämma bakterietillväxt.

Grafen – supermaterialet med unika egenskaper

Helena Theander från Chalmers berättade om grafen som är den tunnaste formen av nano, vilket gör det till det starkaste materialet som samtidigt är flexibelt. Grafen har olika kvalitet och pris beroende på hur det tillverkas. Det finns idag många olika tillämpningsområden för materialet. Det används i trycksensorer för skärmar och böjbar elektronik. Framtidens mobiltelefoner kanske vi har runt handleden? Det forskas mycket på att kunna göra konstgjorda näthinnor av grafen. Grafen kan också användas till att filtrera och avsalta saltvatten.

SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram för att svenska företag skall bli världsledande på att utnyttja grafen. Grafen har många magiska egenskaper men ligger fortfarande till stor del på forskningsnivå.

– Målet är att vi om tre år ska ha minst tre produkter på marknaden, säger Helena Theander.

Mikael Syväjärvi från Graphensic inspirerade deltagarna vilka möjligheter som finns att själv driva på marknaden.

– Det är alltid en svårighet att kommersialisera material. Det kommer att finnas många möjligheter för industrier att vara med i utvecklingen och ta detta vidare om de är intresserade av människor, sa Mikael Syväjärvi.

Textilier för att skapa en bättre sjukvård

Erik Bresky från Textilhögskolan i Borås berättade om nya möjligheter för smarta textilier. Smarta textilier, det vill säga teknik inbyggd i textilier, kan till exempel ha en ljudabsorberande funktion eller så kan man skapa olika ytmodifieringar för att ge textilen ett extra värde. Erik berättade bland annat om de textila möjligheterna för att utveckla en bättre sjukvård. Ett exempel är utvecklingen av en pyjamasbyxa som inte släpper igenom vätska men ändå andas. Byxan är tänkt både för barn och vuxna som lider av nokturn enures dvs. sängvätning.

Från kemiforskning till nya miljövänliga material

Textilindustrin är i behov vattenavvisande egenskaper. Robin Grankvist från företaget Organoclick berättade om deras produkt som har en vattenavvisande ytbehandling som är biologiskt nedbrytbar. Ett tydligt exempel på när kemiforskning lett till ett nytt miljövänligt tyg som inte innehåller flourkarboner.

Materialet som sparar vikt
Andreas Martsman från Oxeon berättade om materialet TeXtreme som klarar extrem styrka för produkter som ska ha låg vikt. Det är en bandväv som utgör det textila skelettet i avancerade kompositkonstruktioner. Banden är tunna vilket leder till den produkten blir lättare, vilket har anammats av bland annat olika extremsporter där man jagar vikt.

– 99 % av vår produkt går på export så jag ser fram emot att få arbetar med er som sitter här, sa Andreas Martsman.

Miljontals möjligheter från skogen

Fredrik Gellerstedt från Södra berättade om de många oändliga möjligheter som finns i råvarorna från skogen. Fredrik gick även in på den strukturella förändring som sker och som påskyndar produktutvecklingen.

– Journalpapperet kommer att försvinna och vi behöver vara rustade för en förändring. Vår vision för år 2020 är att 20 procent ska vara nya produkter, säger Fredrik Gellerstedt.

Han berättar vidare om ligninets och barkens möjligheter och berättade om egenskaperna och möjligheterna med Södras produkt Durapulp som har 70 procent massa men är ändå till egenskaperna lik plast. Materialet är förnyelsebart och komposterbart.

Nytt material med flera egenskaper i ett

Att det finns svårigheter att komma in på marknaden med nya material är något som Sebastian Tabrizzi från företaget Bioisolator har fått uppleva. De tillverkar ett cellulosabaserat bindemedel som används i deras produkt Acustica, ett nytt material som fäster direkt på nästan alla underlag. Acustica ska användas istället för traditionell målarfärg och är både ljuddämpande, mögelresistent, antibakteriellt och dammavstötande.

– Vi arbetar mot två konservativa marknader, skogsindustrin och byggindustrin, vilket gör det extra tufft säger Sebastian Tabrizzi.

Innovationsjakt – vilka är de nya möjligheter med smarta material?

Den efterföljande workshopen gav deltagarna möjligheter att branschöverskridande diskutera gemensamma behov och uppslag kring möjliga aktiviteter att gå vidare med. Spannvidden av idéer och möjligheter var stor och kunde till exempel beröra funktionella byggmaterial, cirkulära kompositer, material som är självrengörande eller självläkande och hur smarta material kan minska CO2 problematiken.

Produktionsperspektiv kring nya material

Moderator för dagen var Maria Ström från Wargön Innovation. Maria lotsade deltagarna genom programmet samt ledde den avslutande frågestunden om produktionsperspektiv och de utmaningar som finns med att få ut tillräckligt med material till nya innovationer på en bred marknad.

GREEN FACTORY är ett branschöverskridande innovationskluster där behov och möjligheter utvecklas till nya produkter och affärer. Innovationsklustret finansieras av Energimyndigheten och projektleds av Innovatum. Initiativtagarna är SP, LRF, Trollhättan Energi, Högskolan Väst och Innovatum.

Vill du också vara en del av Green Factory? Läs mer på greenfactory.innovatum.se.