Utveckla kulturturism och besöksnäring

  • 11 juni, 2018

  • Kulturarv och samhälle

Kulturturism är en växande sektor och det finns anledning att på olika sätt utveckla besöksnäringen inom detta område. Innovatum är nu inne i ett intensivt arbete tillsammans med parter i Fyrbodal och Östfold i Norge för att sätta ihop ett projekt med stöd av EU-medel från Interreg Sverige Norge.

Syftet med projektet är att stärka besöksnäringen i och kring sex viktiga besöksmål i programområdet, som alla är knutna till vatten, och utveckla samverkansformer och innovationsprocesser som stödjer besöksnäringsutvecklingen.

Platserna som ingår i projektet är hamnområdet i Lysekil, fall- och slussområdet i Trollhättan, Håverud och Upperud i Mellerud, hamnområde och historiskt centrum i Åmål samt skärgården från  Hvaler till Gamlebyen/Isegran i Fredrikstad.

Stora kulturarvsplatser är ofta komplexa besöksmål med många aktörer inblandade. De kan vara komplexa på många sätt, inte minst kring de olika typer av aktörer som medverkar i området, fastighetsägare, entreprenörer, besöksnäring, offentliga aktörer och ideella föreningar.

Besöksmålen i projekt är idag betydande reseanledningar för besökare och därigenom viktiga för besöksnäringen såväl lokalt som i hela programområdet. De är viktiga och fungerande redan idag, men det finns tydliga behov av att utveckla kvalité, utbud, samverkan och kompetens.

För att skapa en framgångsrik arena/-platsutveckling behövs drivande aktörer, stark lokal förankring, gemensamma målbilder och bra kommunikation Detta kan bara uppnås genom en väl fungerande samverkan mellan de olika parter som finns kring en kulturarvsplats, såväl privata som ideella och offentliga. En väl fungerande samverkan är dock ofta svårt att uppnå, med många olika intressen, perspektiv och målbilder som inte hänger ihop. Samverkan är en tydlig framgångsfaktor när det gäller utveckling av besöksmål och besöksnäring.

En avgörande del är också ökad kompetens, för alla deltagande aktörer. Besöksnäringens företag, som ofta är små, har generellt mer begränsad kapacitet att satsa på forskning och utveckling och att tillgodogöra sig ny kunskap

En mängd aktiviteter planeras på de olika platserna, med den gemensamma nämnaren att alla aktiviteter skall bidra till ökad samverkan och förbättrade utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen.

Nu pågår en förstudie, en ansökan kommer att lämnas in i september och vi hoppas på att sätta igång projektet i slutet av 2018.

DSC_0114