Så behandlar Innovatum dina personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. När och hur personuppgifter får användas regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). Innovatum är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.

För att kunna utföra vårt uppdrag

Innovatum är en offentlig verksamhet med ett regionalt uppdrag att bidra till ökad tillväxt och utvecklingen av näringslivet i Västsverige. Det innebär att vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra uppdrag.

Utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och Innovatum strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Inom ramen för sitt uppdrag behandlar, lagrar och överför Innovatum personuppgifter avseende deltagande i projekt, utställningar, pedagogiska program, aktiviteter och möten samt förtroendevalda såsom styrelseledamöter, valberedning, revisorer samt anställda och uppdragstagare.

Personuppgifterna behandlas i syfte att kunna fullgöra de förpliktelser och främja de syften som framgår av Innovatums stiftelseurkund, stadgar och styrdokument samt avtalade förpliktelser såsom att betala ut löner, arvoden och annan ersättning från Innovatum samt att ligga till grund för Innovatums löpande bokföring och redovisning.

Vidare behandlas personuppgifterna i syfte att dokumentera och synliggöra Innovatums olika verksamhetsdelar i enlighet med stiftelseurkunden och därav fastställda styrdokument. Innovatum behandlar även personuppgifter för att kunna fullgöra lagstadgade förpliktelser såsom rapportering till myndigheter m.m.

Personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid exempelvis uppdatering av adressuppgifter.

Grund för behandling

Innovatums behandling av personuppgifter grundas på samtycke från de registrerade samt behandling som är nödvändig för att fullgöra avtal i vilken den registrerade är part eller vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Vidare behandlas personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Innovatum.

Information till registrerade i samband med att personuppgifterna lämnas
Information om hur personuppgifterna behandlas lämnas till de personer vars personuppgifter behandlas inom ramen för Innovatums verksamhet.

I första hand ges information när uppgifterna insamlas och den registrerade själv lämnar uppgifterna och samtycker till Innovatums behandling av dem.

Information till redan registrerade

Den registrerade har även att begära ut och få information om vilka personuppgifter om den registrerade som behandlas av Innovatum oberoende av hur dessa uppgifter har samlats in.
Om den registrerade vill ha sådan information ska han eller hon lämna in en skriftlig begäran till Innovatum. Begäran ska vara undertecknad av den registrerade samt skickas per post.

Policy GDPR för Innovatum-koncernen

15 oktober 2018

Innovatums GDPR-policy i sin helhet (PDF) ›