BIODRAS

Biofilter i designade vattenbruksystem (RAS)

Syftet med projekt är att främja hållbar användning av resurser inom vattenbruk för framtida fiskodling på land. Projektet har en hög innovationshöjd, speciellt med tanke på de biologiska utfordringarna man har med saltvatten och de biofilter man vill skapa för detta.

RAS är ett ofta använt begrepp inom vattenbruket och är en förkortning för det engelska begreppet ”Recirculating Aquaculture System” d.v.s. ett recirkulerande slutet system för vattenbruk (RAS). Vattnet i fiskodlingen, dvs testanläggningen som vi vill bygga, kan renas med hjälp av bland annat biofilter. Lösta näringsämnen och utsöndringsprodukter från fisken som kvävehaltigt ammonium (NH4) omvandlas via nitrifikationsbakterier i ett syrerikt biofilter till nitrat.

Då kraven på utsläpp ej är lika stora i andra länder som de vi ser i Sverige är det nödvändigt att designa biofilter för denna rening med en mycket god kapacitet att ta bort kvävet. Detta är mycket viktigt för att en vattenbruksverksamhet av betydelse skall kunna startas upp i Sverige. Den ökade recirkulationen med minimal tillförsel av «nytt» vatten skapar krav även på att andra ämnen ej skall anrikas i det vatten som fiskarna lever i så att de får en god hälsa. Av denna anledning krävs ytterligare utveckling och testning av biofilter i storskalig funktion.

Mål

Det slutgiltiga målet är att säkerställa koncept, ett recirkulerande slutet system RAS, för en marknadsintroduktion. I Sotenäs planerar man att uppföra en landbaserad fiskodling av RAS-typ på i storleksordningen 4-5.000 ton lax per år.

Denna typ av fiskodling kommer att främja hållbar användning av resurser inom vattenbruk och är nyskapande för framtida fiskodling på land.  Föreliggande projekt har mycket god marknadspotential och kan ligga till grund för framtida försäljning av hela system både i Sverige och utomlands.

 

Detaljer

Innovatums roll

Projektägare/projektledare

Projekttid

2017-01-15 – 2019-04-30

Budget

2 631 000 SEK

Finansiär

Jordbruksverket, Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

jordbruksverket
EHFF_flag_sv

Parter

Rena Hav AB
Swedish Algea factory
Göteborgs universitet
SLU
Smögenlax Aquaculture AB
Sotenäs Symbioscentrum
Innovatum