iCare4Fyrbodal

Nya smartare lösningar och arbetssätt i socialtjänsten

Dagens och framtida utmaningar inom Socialtjänsten är väl kända. För att klara ett oändligt uppdrag med ändliga resurser är behovet av välfärdsinnovationer stort. iCare4Fyrbodal är ett verksamhetsdrivet projekt som skall utveckla en hållbar delregional idésluss som stöd för kommunernas socialtjänster och näringslivsutveckling.

Genom iCare4Fyrbodal, ett Vinnovastött idéslussarbete ska vi stimulera utveckling, implementering, spridning och nyttiggörande av innovativa idéer som kan bidra till en både bättre och effektivare socialtjänst och tillväxt. En del i arbetet är att skapa förutsättningar för att leda och organisera för att stimulera innovationsförmågan. En annan del är att integrera kvalitetsledning med innovationsledning. Till detta erbjuder vi kompetensutveckling för att stärka en innovativ kultur och ett stödjande ledarskap liksom kunskap om metoder och verktyg.

Under tre år, 2017-2019 skall vi bygga upp en idésluss som skall slussa idéer från kommunerna till olika slags inkubationsstöd för att utvecklas till nya nyttiga arbetssätt och produkter. Många förslag och idéer kan utvecklas och omsättas i direkt i verksamheten i kommunerna. Andra skall till den gemensamma idéslussen för grovsortering och bedömning av personer med olika kompetens. Idéer, förslag som bedöms ha innovationspotential kommer att gå vidare till olika inkubationsprocesser där de förädlas till att bli användbara.

ICare4

Idéslussen skall (när den är färdigutvecklad):

  • Bli en integrerad del i socialtjänstens kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9 ) genom att utveckla en strukturerad process för att identifiera och fånga behov och idéer i verksamheten med digitalt process- och innovationsstöd.
  • Ge kvalificerat stöd till idégivare genom inkubationsprocesser för idéutveckling, implementering, kommersialisering eller innovationsupphandling.
  • Utgöra ett gränssnitt för att sammanföra idéer/idégivare med andra aktörer i det befintliga innovationssystemet.
  • Stimulerar lärande, utveckling och spridning av resultat från innovativa idéer.
  • Erbjuda en kreativ och stimulerande arbetsmiljö och ta vara på kraften hos chefer medarbetare, brukare och anhöriga.

Detaljer

Innovatums roll

Projektpart

Parter

Uddevalla Kommun/Tillväxtavdelningen

Vänersborgs Kommun/Socialförvaltningen

Trollhättan Stad/Omsorgsförvaltningen

Entreprenörsarenan Bohuslän

Fyrbodals Kommunalförbund

Innovatum AB

Projekttid

2016-12-01 – 2019-11-30

Budget

8 MSEK

Finansiär

Vinnova genom Fyrbodals Kommunalförbund

Fyrbodal_rgb
vinnova