Våra kunskapsområden

Produktionsteknisk forskning och utveckling hos huvudparterna håller högsta klass och utgör en kompetensmässig bas för verksamheten vid PTC. Vi gör också riktade insatser inom andra kunskapsområden styrt av behov och de möjligheter som ges.
Att nyttiggöra forskningsresultat så att dessa kommer den tillverkande industrin tillgodo är en övergripande målsättning. Omvänt behöver akademin förstå de industriella behoven som en viktig input till forskningens inriktningar.

Absoluta spetskompetenser finns inom:

 • Svetsning
 • Termisk sprutning
 • Skärande bearbetning
 • Additiv tillverkning
 • Flexibel Industriell Automation
 • Oförstörande provning – OFP
 • Tillverkning av kompositkomponenter

Grundförutsättningar och kompetenser finns också för att stötta utveckling inom områden som:

 • Layout, Flöde och Logistik
 • Kvalitetsutveckling
 • Drift-och Underhåll
 • Mätteknik (geometrisk)
 • Materialprovning/ Materiallab

Kort om spetskompetenser vid PTC

Svetsning

svetsfog

Forskningen handlar till stor del om att utöka förståelse av vad som händer under svetsningsprocessen. Detta för att kunna förutsäga och styra materialets egenskaper i och kring svetszonen, exempelvis

 • Materialstruktur
 • Hållfasthetsegenskaper
 • Geometrisk påverkan

Forskningen rör även nya svetsmetoder samt nya process- och materialkombinationer. Forskning inom Svetsning har även ett stort tekniskt och kompetensmässigt överlapp med forskningsområdet för Additiv tillverkning.

Termisk sprutning

termisk sprutning

Forskningen inom termisk sprutning syftar till att skapa ökad förståelse för sambanden mellan hur processen utförs och ytskiktens egenskaper.

Forskarna utvecklar också nya sensortekniker som gör det möjligt att övervaka och styra processen under pågående sprutning.

Vid termisk sprutning appliceras skyddande beläggningar med syften att skapa värmebarriärer, skydd mot nötning, korrosionsskydd elektrisk isolering med mera. Metoderna kan också användas för att bygga upp nedslitna/förstörda ytor och därmed reparera komponenter istället för att ersätta dem med nya.

Skärande bearbetning

Pingning

Inom forskningen hos parterna studeras frågor som:

 • Vilken temperatur och vilka krafter finns i skärzonen och hur kan vi hantera dem?
 • Hur uppstår vibrationer och hur kan dessa minimeras?
 • Forskarna utvecklar också nya metoder för att övervaka och styra processen under
  drift.

Med skärande bearbetning avser vi vanligen materialavverkande metoder som svarvning och fräsning. Det övergripande syftet är att göra processerna mer produktiva, robusta och mer miljövänliga.

Additiv tillverkning

Additiv tillverkning-1368

Metallbaserad additiv tillverkning (AM) utifrån teknker för Svetsbaserad AM och Pulverbädds-AM är basen för forskningsinsatserna på PTC.

10 års erfarenheter inom Svetsbaserad AM har genererat många resultat som omsatts i tillämpningar för industriell produktion. Forskningen sker numera mot flertalet metalliska material och där tillsatsmaterialet är såväl tråd som pulver.

Inom Pulverbäddsbaserad AM sker forskning på både laserbaserade och elektronstrålebaserade processer.

Processtyrning, simuleringar, materialegenskaper,  oförstörande provning, metallurgi, och behoven av efterbearbetning är viktiga områden inom forskningen.hg

Högskolan Väst, GKN Aerospace och Swerim är starka inom metallrik AM. Högskolan Väst och Swerim är dessutom, tillsammans med Chalmers och RISE, drivande i en nationell AM-arena (www.AM-arena.se). Därför sker mycket inom AM-relaterad forskning i samverkan med dessa parter.

Flexibel industriell automation

Vision_-9872

Det övergripande syftet med forskningen inom detta område är att skapa flexibla, smarta automationssystem som snabbt kan anpassas varierande produktionsförhållanden. Exempelvis när det uppträder störningar, när efterfrågan på produkterna förändras eller då vi bereder in tillverkning för nya produkter.

Högre flexibilitet gynnar också en hållbar utveckling eftersom utrustning kan återanvändas och resurser sparas. Gruppen bedriver forskning om mätsystem, styrsystem, samspel människa maskin och beredningsprocesserna.

Oförstörande provning – OFP

mättekniskt_lab

Forskningen kopplar starkt till övrig forskning vid PTC, Studerade tekniker spänner över ett brett spann av fysikaliska fenomen såsom vibrationer, ultraljud, termografi, virvelströmstekniker, röntgen med mera. Arbetet inom forskningen utförs med inriktning mot förbättrad inspektion/kvalitetskontroll såväl som effektiviserad styrning av tillverkningsprocesser.

De praktiska tillämpningarna finns framförallt inom metallbaserad AM och svetsning. Användandet av generella fysikaliska grundprinciper möjliggör även tekniköverföring till andra områden. Forskningen sker i samverkan med flera externa parter, där GKN Aerospace är en av de största.