EU-utlysningar

Syftet med den här sidan med EU-program är att ge en överblick av kommande och existerande utlysningar av intresse för aktörer inom Fyrbodal. Detta är en levande sida som kommer att uppdateras kontinuerligt av Innovatum. Denna sida är med andra ord inte heltäckande över alla idag existerande program och utlysningar. Dessa du finner här är sådana som ryms inom Innovatums och dess nätverks intresseområden.

Hör av dig till oss om du har funderingar kring någon av programmen!

Nyhetsbrev om EU

Vill du få en uppdatering över vad som händer på EU-fronten, både på Innovatum och utanför? Då ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev EU-nytt!

Prenumerera på nyhetsbrevet EU-nytt ›

STRUKTURFONDERNA

Med hjälp av EU:s strukturfonder kan projekt skapa regional tillväxt. Kompetensutveckling och spjutspetsforskning – projekten kan vara mycket olika – men målet är det samma: Tillväxt och sysselsättning i alla Europas regioner. Pengar ur strukturfonderna går till projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning i Sverige. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige.

Det finns flera olika EU-program, här nedan finner du ett urval av dessa.

NORDSJÖPROGRAMMET

Nästa deadline för ”Expression of interest” - juli till augusti 2017
Nordsjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder.

Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i.

SVERIGE-NORGE

Nästa deadline för ansökningar 15 september 2017
Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige och Norge.

Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK

Nästa call öppnar 14 augusti med deadline 15 september 2017
Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Danmark och Norge.

Projekten ska bidra till att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma styrkor inom något av fyra insatsområden: innovation, grön ekonomi, transport eller sysselsättning.

Östersjöprogrammet

Nästa utlysning förväntas öppnas under hösten 2017
Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder.

Östersjöprogrammets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.

INTERREG EUROPE

Utlysning öppen, stänger 30 juni 2017
Interreg Europe är ett internationellt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz.

Tyngdpunkten ligger på att stödja erfarenhetsutbyte mellan framförallt offentliga aktörer i syfte att förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa.

REGIONALFONDEN – ERUF VÄSTSVERIGE

Ingen utlysning för tillfället
De övergripande målen för programmet Västsverige är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling.

Programmet består av tre insatsområden:

Samverkan inom forskning och innovation Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i forskning och innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap. Projekt inom programmet stimulera samverkan mellan företagen, akademi och forskningsinstitut.
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag Projekten ska främja utvecklingen av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga små och medelstora företag och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet.
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi De kan användas för att underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring koldioxidsnål energianvändning, eller för att utveckla test- och demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags energieffektivitet.

URBACT III

Utlysning för Transfer Networks under hösten 2017
URBACT III är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Tyngdpunkten på samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Programmet har utvecklats för att främja en hållbar och integrerad stadsutveckling och för att bidra till målen i Europa 2020 strategin gällande smart, hållbar och inkluderande tillväxt.

Eurostars

Nästa omgång stänger 14 sept. 2017
Eurostars är ett program inom det internationella samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag, SMF, med egen forskning och utveckling.

Inom programmet kan små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. I Eurostars får företagen via internationellt samarbete tillgång till ny kunskap, nya samarbeten, samt möjligheter att testa på nya marknader. Svenska deltagare har hittills varit framgångsrika inom programmet och cirka 30% av alla sökande har fått finansiering.

horizon 2020

HORIZON 2020

Horisont 2020 är EU:s program för forskning och innovation och består av tre delprogram; spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Det finns sju utpekade samhällsutmaningar med stark koppling till den lokala och regionala nivån.

Projekten ska utföras i partnerskap mellan exempelvis akademin, näringsliv och offentlig sektor. Organisationer som inte bedriver forskning kan också delta i projekt, då framför allt som testarena eller slutanvändare.

Mer om Horizon2020 ›

Horizon 2020 - Industriellt Ledarskap

Fortlöpande utlysningar
Industriellt ledarskap ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, ge svar på den ekonomiska krisen, dvs skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation.

Detta ska bl a ske genom riskkapital, stöd till innovationer i små och medelstora företag, och genom satsningar på sk Key Enabling Technologies, dvs mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och avancerad tillverkning och bearbetning.

Följande områden ingår i Industriellt Ledarskap

 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Nanoteknik, material, bioteknik & ny produktionsteknik
 • Rymd
 • Tillgång till riskfinansiering
 • Innovation i små och medelstora företag

Horizon 2020 - Samhälleliga utmaningar

Fortlöpande utlysningar
Denna del fokuserar på de stora utmaningar som EU och resten av världen står inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora.

Sju utmaningsområden pekas ut:

 • Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
 • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin, maritimǩ och insjöforskning samt bioekonomi
 • Säker, ren och effektiv energi
 • Smarta, gröna och integrerade transporter
 • Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror
 • Europa i en föränderlig värld, inkluderande innovativa och reflekterande samhällen
 • Trygga samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare. Exempel på det är hälsa, energi och ett inkluderande och säkert samhälle.

Utöver dessa tre huvudprioriteringar finns även utlysningar inom arbetsprogrammen Spreading excellence and widening participation, Science with and for Society samt kärnenergiprogrammet Euratom

Horizon 2020 – Spetskompetens

Fortlöpande utlysningar
Spetskompetens ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningar på det Europeiska forskningsrådet, ERC, forskarrörlighet via Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande teknikområden (Future and Emerging Technologies – FET) samt forskningsinfrastruktur.

SME/SMF-instrumentet

Fortlöpande utlysningar
Små och medelstora företag (SMF) är en viktig källa till arbetstillfällen och innovation och ägnas särskild uppmärksamhet i Horisont 2020. De kan samarbeta i projekt som en del i ett konsortium och kan få stöd genom ett särskilt instrument som utformats speciellt för innovativa mindre företag. Innovation i små och medelstora företag (Innovation in SMEs) syftar till att skapa ett gynnsamt ekosystem för innovativa små och medelstora företag.

Små och medelstora företagen kan söka ”SMF-instrumentet”, vilket är ett nytt sätt att stödja små och medelstora företags innovationsverksamhet. SMF-instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora för att kunna främja tillväxt inom alla sektorer.

COSME - Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag

COSME är EU:s program för stärkt konkurrenskraft och ger stöd och hjälp till små och medelstora företag som vill etablera sig internationellt. Programmet är indelat i fyra huvuddelar genom vilka företag kan få stöd – förbättra tillgången till kapital, förbättra tillgången till marknader, förbättra ramvillkor samt främja entreprenörskap.

Cosme har en planerad budget om 2,3 miljarder euro och är förkortning på Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises.

COSME består av fyra delar:
– Tillträde till marknader
– Tillgång till kapital
– Entreprenörskap
– Näringslivsförutsättningar

KreativaEuropa

KREATIVA EUROPA

Fortlöpande utlysningar (se www.kreativaeuropa.eu).

Kreativa Europa är EU:s program för kulturella och kreativa näringar. Kreativa Europa består av två huvudområden, kultur och media. Programmet kan exempelvis ge stöd till gemensamma produktioner, publikutveckling eller utveckling av spelfilm och dataspel.

Kreativa Europa är uppdelat i de två delprogrammen Kultur och Media samt ett sektorsövergripande programområde som bland annat inkluderar ett finansiellt lånegarantiinstrument.

Kreativa Europa Desk Sverige svarar på frågor om programmet och ger råd vid ansökan. I Sverige delar Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet på uppdraget. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet Media.

cef programmes

FONDEN FÖR ETT SAMMANLÄNKAT EUROPA (CEF)

Det övergripande syftet för programmet är att förbättra Europas transport-, energi- och digitala nät genom att stödja infrastrukturprojekt inom de tre områdena energi, transport samt telekommunikationer och informations- och kommunikationsteknik.

Målsättningarna är att öka sysselsättningen och konkurrenskraften i Europa samt bidra till en grönare ekonomi.

CEF Transport

Transport Blending Call har deadline 14 juli och 30 nov. 2017
Inom transportområdet sammanfogas programmet med TEN-T (Transeuropeiska nätverk för transporter) och stöttar huvudsakligen projekt som syftar till att förbättra gränsöverskridande förbindelser, avlägsna flaskhalsar samt förbättra interoperabilititeten och stomnätet.

Stöd ges även till noder (exempelvis städer, flygplatser, hamnar) som kan sammanlänkas med transeuropeiska transportnätverk.

CEF Energy

Ingen utlysning för tillfället (20170220)
Inom energiområdet ger programmet stöd till projekt av gemensamt intresse som arbetar mot ett eller flera av följande mål:

 • Ökad konkurrenskraft genom främjande av integrering av den inre marknaden för energi och driftkompabilitet för el- och gasnät över gränserna.
 • Ökad energiförsörjningstrygghet inom unionen.
 • Hållbar utveckling och miljöskydd genom bl.a. integrering av energi från förnybara energikällor i distributionsnätet och utveckling av smarta energinät.

LANDSBYGDSUTVECKLING

Lokalt ledd utveckling genom Leader

I nuvarande programperiod som pågår mellan 2014-2020 är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom fyra fonder – landsbygd, havs- och fiskeri, social och regional utveckling.

Det är Jordbruksverket som ansvarar för samordningen av de fyra fonderna.

I Fyrbodal finns 4 olika Leaderområden. Nedan hittar du länkar till dessa:

life

LIFE

LIFE består av två delprogram, miljö och klimat. Programmet ger stöd till större, strategiska utvecklingsprojekt. Till skillnad från andra sektorsprogram är det möjligt att ett LIFE-projekt enbart involverar svenska partners. Projekt kan till exempel handla om att skapa bättre tekniska lösningar för så väl resurshushållning som förnybar energi, liksom att bevara biologisk mångfald.

LIFE - Delprogram Miljö

2017 Call planeras att öppna 28 april.
Delprogrammet för miljö prioriterar, miljö och resurseffektivitet, natur och biologisk mångfald och miljöpolicy och information. Stöd utdelas till olika typer av projekt och faser enligt:

 • Traditional Projects
 • Prepatory Projects
 • Integrated Projecs (phase 1 and 2)

LIFE - Delprogram Klimat

2017 Call planeras att öppna 28 april.
Delprogrammet för klimat prioriterar; begränsning av klimatförändringar; klimatanpassning och klimatstyrning och information. Stöd utdelas till olika typer av projekt och faser enligt:

 • Traditional Projects
 • Prepatory Projects
 • Integrated Projecs (phase 1 and 2)

Nordiska Utlysningar

Fortlöpande utlysningar (se webbsidan för mer info)
Här kan du huvudsakligen få information om stödordningar och utlysningar från Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och ministerrådets underorganisationer, men även andra stödordningar med fokus på nordiskt samarbete.