Fyra steg mot utveckling

När en idé når Projektarenan går den in i vår utvecklingsprocess som består av fyra steg. Metoden är ett sätt att säkerställa att projekten når lyckade resultat. Genom att tidigt göra en grundläggande utvärdering, sparar ditt företag resurser och undviker kostnader för projekt som i slutändan inte bär.

Vår arbetsprocess

Idé

Idén eller problemställningen prövas och vi gör en första bedömning av bärkraften. Kan den bli framgångsrik? Finns det fler som delar samma problemställning?

Om vi bedömer att idén kan växa och utvecklas genom våra resurser, så tar vi den vidare. Redan i detta tidiga stadium sätts idén i händerna på en innovationsledare.

Förstudie

Innan vi gör ett större projekt kring idén behöver vi ta reda på mer. I en förstudie analyserar vi förutsättningarna för ett projekt genom att titta på bland annat teknik, samarbetspartner, marknad och finansiering.

Om resultatet av förstudien visar på konkurrenskraft och goda möjligheter tar vi nästa steg.

Rigga projekt

I det här stadiet sätter vi samman de resurser som krävs för att driva idén vidare. Vi söker pengar från externa finansiärer och när medel är beviljade skapar vi en projektorganisation.

Arbetet leds av en innovationsledare som sätter tidplan, planerar aktiviteter, säkrar finansiering och sluter avtal mellan parterna.

Pågående projekt

Arbetet hålls samman av innovationsledaren som tillsammans med en projektledare driver projektet mot uppsatta mål. Projektledaren hämtas oftast från någon av projektets huvudparter. För synergier kan andra relevanta resurser inom Innovatum Science Park kopplas till projektet. I slutet av processen sammanställs resultaten och varje part tar med sig nya kunskaper in i sin verksamhet.

Pågående projekt ›