Våra projekt

Varje år processar vi ett fyrtiotal utvecklingsprojekt. Här kan du läsa mer om de projekt vi jobbar med just nu.

FÖRNYBAR ENERGI

Blue Move

FRÄMJA ANVÄNDNINGEN AV VÄTGAS FRÅN FÖRNYBAR ENERGI

The Blue Move for Green Economy skall främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning av vätgasfordon.

Power Väst

Vindkraften ska sysselsätta flera

Vindkraften bygg ut i snabb takt runt om i världen. Idag importeras mycket, Power Väst arbetar för att fler svenskar ska kunna sysselsättas i denna bransch.

Etablering Wargön Innovation

En fysisk plats

Projektet ska etablera Wargön Innovation fysiskt med byggnader och testmöjligheter. Målet är pilotproduktion av nya produkter med skogen som ursprung.

Biomaterial i vården

BIOBASERAT MATERIAL ISTÄLLET FÖR ENGÅNGSARTIKLAR

Projektets överordnade syfte är att stimulera och bidra till en utveckling som leder till att användningen av fossilbaserade material i vården ersätts med förnyelsebara biobaserade material.

Sorteringspilot

Resurseffektiv sorteringsanläggning med fokus affärsmodeller

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för etablering av en nationell pilotanläggning och samlingsplats för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för ökat utnyttjande av textilt avfall.

Cellutex 2.0

Påverkansplattform för Horizon 2020

CelluTex vill säkerställa att cellulosa-baserad textil är ett synligt forskningområde i Horizon 2020 och påföljande ramprogram.

Etablera närodlad textil

SKAPA HÅLLBAR PRODUKTION AV NYA TEXTILFIBER FRÅN SKOGSRÅVARA ELLER ÅTERVUNNEN BIOBASERAD TEXTIL

Projektet omfattar även ett effektivt resursutnyttjande av textil. Innovatum är genom Wargön Innovation engagerade i två av projektets arbetspaket, Jordbruk volymprodukter och Textilåtervinning – mekanisk och kemisk.

HÅLLBARA TRANSPORTER

Närskipsfart Öresund-Kattegatt-Skagerak, NÖKS II

GODSTRAFIK FRÅN VÄG TILL SJÖ

Effektivisering och miljöförbättrande åtgärder för närsjöfarten i Öresund, Kattegatt och Skagerak.

Test Site Sweden - West

Tillgängliggöra test och demoanläggningar

Målet är att skapa goda förutsättningar för att bygga upp och tillgängliggöra demonstrations- och testanläggningar i Västra Götalandsregionen.

Northern Connection

FÅ FLER FÖRETAG ATT DELTA I GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE FÖR INNOVATION

Innovationsstöd tillämpas huvudsakligen inom snäva geografiska områden. Vår strategi är att bygga en bro mellan privat och offentlig sektor inom gränsöverskridande innovationsstöd.

SVIFFT - Sveriges Framtida Flyg och Rymdindustri

ETABLERING AV ETT FLYG OCH RYMDKLUSTER

Projektet ska skapa ett nationellt Flyg- och Rymdkluster som lyfter svensk flyg- och rymdteknik till ett nationellt styrkeområde med hög internationell konkurrenskraft.

Scandinaviskt samarbete som ska stärka biogasutvecklingen

Satsningen kommer att främja en ökad produktion och användning av biogas på kort och lång sikt samt bidra till en grönare ekonomi och hållbar tillväxt över landsgränserna.

Process och teknikutveckling

Syftet med projektet är både att vara rådgivande i teknik och driftsfrågor genom ökad kommunikation samt att vara guidande i kontakten mellan näringsaktörer och experter och forskning.

Tunga fordon

Syftet med projektet är att stimulera en bred marknadsintroduktion av tunga lastbilar med CBG-drift inom transportsektorn. Insatsen behövs, då det i dagsläget råder stor okunskap kring möjligheterna med tekniken hos såväl transportörer som transportköpare.

HÅLLBAR PRODUKTION

Demonstrationsmiljö för Flexibel och Innovativ Automation, Miljo:FIA

Så ska människa och robot arbeta tillsammans

Nytt labb för test och utveckling av automatiseringsutrustning ska etableras vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) på Innovatum. Här ska robotar och människor arbeta tillsammans för att stärka den västsvenska industrin.

LIGHTer regional nod etapp 2

SKAPA ETT STARKT REGIONALT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSNÄTVERK RUNT LÄTTVIKT

Syftet är att skapa ett starkt regionalt forsknings- och innovationsnätverk runt lättvikt med internationell konkurrenskraft. Målet är att små och medelstora företag utvecklas från produktleverantörer till innovationpartners genom att komma upp på en högre systemnivå.

Optimerad Bearbetning

NYA METODER OCH VERKTYG FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH PRODUKTKVALITET VID FRÄSNING OCH SVARVNING

Nya metoder och verktyg som tar hänsyn till egenfrekvenser ger möjlighet till ökad produktivitet och produktkvalitet vid svarvning och fräsning. Tio företag deltar i projektet och de ska tillsammans utforska hur de på bästa sätt kan dra nytta av dessa.

HÅLLBARA MARITIMA NÄRINGAR

BIODRAS

Biofilter i designade vattenbruksystem

Syftet med projekt är att främja hållbar användning av resurser inom vattenbruk för framtida fiskodling på land.

KREATIV NÄRING

Energy Visualization

VISUELLT VERKTYG FÖR ATT DRIVA ENERGILEDNING

Projektet arbetar med att ta fram ett visuellt verktyg för att bättre kunna driva energiledning i företag. Verktyget ska också stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete bestående av åtgärder för energieffektivisering.

StarCap

STARUP CAPITAL FOR AGILE GROWTH

Interregprojektet StarCap arbetar för att skapa en struktur för att framgångsrikt kunna attrahera riskkapital till uppstartsföretag i gränsregionen Fyrbodal/Östfold.

KOMPETENS OCH UTBILDNING

Öka intresset bland ungdomar att utbilda sig inom teknik och naturvetenskap

Science Centren ska utvecklas med hjälp av projektet till en arena för att matcha ungdomars intresse för teknik och vetenskap med näringslivets behov av arbetskraft.

Bidra till ansvarsfull forskning och innovation inom nanoteknik

Innovatums roll i Nano2All projektet är framförallt att hålla i dialog-eventen. Vi kommer också att ansvara för medborgarsidan på den Europeiska elektroniska informationsplattformen.

KULTURARV OCH SAMHÄLLE

Prisma Västra Götaland

Ett utvecklingsprojekt med syfta att samordna arbetet kring industrisamhällets kulturarv.

Syftet är att samordna arbetet kring industrisamhällets kulturarv och skapa relevans för kulturarvet hos dagens invånare och i den regionala planeringen.

ENTREPRENÖRSKAP

VINK - Västsvenska inkubatorer

SAMVERKAN MELLAN ÅTTA VÄSTSVENSKA INKUBATORER

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans, att arbeta effektivare, att prestera bättre resultat och kommunicera dessa, så att de gemensamt når en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd.

iCare4Fyrbodal

Nya smartare lösningar och arbetssätt i socialtjänsten

Stimulera systematisk verksamhetsutveckling genom medarbetardriven innovation, gemensam idésluss och inkubationsprocesser för samverkan, nyttiggörande och tillväxt.

Främja entreprenörskap och sysselsättning bland utlandsfödda

Projektet syftar till att främja entreprenörskap och starta nya företag bland utlandsfödda och främja sysselsättning för samma målgrupp i enskilda-, mikro- och nya företag.