Våra tidigare projekt

Här kan du läsa mer om de utvecklingsprojekt som vi arbetat med den senaste tiden men som nu är avslutade.

Till Innovatums pågående projekt ›

FÖRNYBAR ENERGI

Power Väst etapp 1

Vindkraften ska sysselsätta fler

Vindkraften bygg ut i snabb takt runt om i världen. Projektet syftar till att möjliggöra mer vindkraft i Västra Götaland och att det skapar svensk sysselsättning i så stor grad som möjligt. Detta sker framför allt genom att skapa samverkan mellan en mängd olika regionala aktörer.

Scandinavian Cleantech Network

Framtida satsningar för cleantech

Kartläggning och identifiering av behov och aktörer inom förnybar energi i ÖKS-regionen (Öresund-Kattegat-Skagerak) för att hitta samverkansformer och potential till större framtida projekt inom cleantech.

Blue Move

FRÄMJA ANVÄNDNINGEN AV VÄTGAS FRÅN FÖRNYBAR ENERGI

The Blue Move for Green Economy skall främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning av vätgasfordon.

SIA Offshore Vind – Vindenergi till havs

Ett första steg mot ett strategiskt innovationsprogram

Vad finns det för innovationsutmaningar kring vindenergi till havs?

HÅLLBARA TRANSPORTER

Process och teknikutveckling

Syftet med projektet är både att vara rådgivande i teknik och driftsfrågor genom ökad kommunikation samt att vara guidande i kontakten mellan näringsaktörer och experter och forskning.

Tunga fordon

Syftet med projektet är att stimulera en bred marknadsintroduktion av tunga lastbilar med CBG-drift inom transportsektorn. Insatsen behövs, då det i dagsläget råder stor okunskap kring möjligheterna med tekniken hos såväl transportörer som transportköpare.

Biogas2020

Scandinaviskt samarbete som ska stärka biogasutvecklingen

Satsningen kommer att främja en ökad produktion och användning av biogas på kort och lång sikt samt bidra till en grönare ekonomi och hållbar tillväxt över landsgränserna.

Test Site Sweden - West

Tillgängliggöra test och demoanläggningar

Målet är att skapa goda förutsättningar för att bygga upp och tillgängliggöra demonstrations- och testanläggningar i Västra Götalandsregionen.

Närskipsfart Öresund-Kattegatt-Skagerak, NÖKS II

GODSTRAFIK FRÅN VÄG TILL SJÖ

Effektivisering och miljöförbättrande åtgärder för närsjöfarten i Öresund, Kattegatt och Skagerak.

Kraftsamling smarta elnät

Användarfokus vid utvecklingen

Ett paraplyprojekt för att samordna och initiera underliggande projekt inom området ”användaren i smarta elnät”. Projektet ska verka för att användaren kommer i fokus vid utveckling av smarta elnät och dess funktioner.

Svenska stolsgruppen

Leverantörsnätverk för stolkoncept

En förstudie för att beskriva möjligheterna till att producera koncepten som arbetsteamet Seat från Sånätt-projektet arbetat fram. Leverantörerna skall här samverka till att kunna leverera en hel stol till olika OEM.

Laddinfrastruktur Västra Götaland

Kartlägger behovet hos teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar

Förstudie avseende behovet av laddinfrastruktur för elfordon hos Teknikparker, Sjukhus och Pendelparkeringar inom Västra Götaland.

Electromobility Databas

Sammanställning av alla satsningar i regionen

En gemensam för samtliga av Västra Götalandsregionens projekt inom området elektromobilitet.

SAGE

Elektromobilitet inför Horizon 2020

Samordna och initiera underliggande projekt inom området ”electomobility” inför Horizon 2020.

LIGHTter

Branschöverskridande lättviktsarena

Initiera och driva branschöverskridande teknologi- och kompetensutvecklingsprojekt med lättviktsprofil.

Rundare Test Sverige

HItta synergier mellan testbäddar och testregioner

En förstudie i samverkan mellan fyra teknikparker i Luleå, Piteå, Trollhättan och Göteborg med målet att hitta vart vi har framtidens testbäddar och testregioner.

Närskipsfart Öresund-Kattegatt-Skagerak, NÖKS

Godstrafik från väg till sjö

Effektivisering och miljöförbättrande åtgärder för närsjöfarten i Öresund, Kattegatt och Skagerak.

X-Shell

Lösa utmaningen med viktreduktion med hjälp av komposit

Projektet ska ta fram lösningar för utvecklingsarbete och högvolymstillverkning av fiberförstärkta termoplastkonstruktioner.

Implement

Sätter biogas på agendan

Ett nordiskt projekt som fokuserar på att samla och utveckla modeller, verktyg och best practice samt att involvera medborgarnas och deras engagemang i processen.

Förprojekt Biogas 2020

Biogas i hela värdekedjan

Tillsammans med Danmark och Norge förbereda med aktiviteter, finansiering och parter inför en ansökan till Interreg-ÖKS huvudprogram som startar juni 2014.

HÅLLBAR PRODUKTION

Trämanufaktur - industriell utveckling och design

EN FÖRSTUDIE KRING EFFEKTIVARE PRODUKTION I TRÄ

Målet med förstudien är att ta fram underlag för ett genomförandeprojekt som motsvarar företagens behov om effektivare produktion genom automation och digitalisering.

Optimerad Bearbetning

NYA METODER OCH VERKTYG FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH PRODUKTKVALITET VID FRÄSNING OCH SVARVNING

Nya metoder och verktyg som tar hänsyn till egenfrekvenser ger möjlighet till ökad produktivitet och produktkvalitet vid svarvning och fräsning. Tio företag deltar i projektet och de ska tillsammans utforska hur de på bästa sätt kan dra nytta av dessa.

LIGHTer regional nod etapp 2

SKAPA ETT STARKT REGIONALT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSNÄTVERK RUNT LÄTTVIKT

Syftet är att skapa ett starkt regionalt forsknings- och innovationsnätverk runt lättvikt med internationell konkurrenskraft. Målet är att små och medelstora företag utvecklas från produktleverantörer till innovationpartners genom att komma upp på en högre systemnivå.

Underhållstekniskt Centrum

Utveckling genom kunskap och erfarenhetsutbyten

Projektet syftar till att stärka utvecklingen av kunskaper och intresse för att förstå underhållets betydelse för en hållbar produktion.

Pilotprojekt Temagrupp Automation Väst

Skapa en gnosjö-anda

Regionens företag samlas kring gemensamma problem och möjligheter och får hjälp av akademin (forskare, tekniker och studenter) i arbetet med produktivitetshöjande åtgärder.

Förstudier Automation Väst

Produktivitetshöjande åtgärder

Stödja regionens företag i arbetet med produktivitetshöjande åtgärder. Utöka samverkan företag-akademi och studenternas kontakt med industrin.

Lean Automation Development

Lyckade automationsinvesteringar

Förbättra tillverkande företags möjligheter att lyckas med investeringar i automation.

Grönt tekniskt demonstrationsprogram, G5Demo

Stärker flygindustrins konkurrenskraft

Syftar till att stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft genom stöd till den för flygindustrin speciellt utsatta demonstrationsfasen. G5 Demo-2 är en utökning av ursprungsprojektet.

PTC Boost

För ökad konkurrenskraft i regionen

Öka konkurrenskraften i regionen genom att skapa en ökad interaktion mellan för små- och medelstora företag, Högskolan Väst och Produktionstekniskt centrum.

HÅLLBARA MARITIMA NÄRINGAR

Testsite Akvamarin

TESTBÄDD FÖR INNOVATION INOM HÅLLBART VATTENBRUK

Visionen är att skapa en flexibel, öppen och lättillgänglig testbädd för forskning och innovation inom hållbart vattenbruk – en Testsite Akvamarin.

KREATIV NÄRING

Energy Visualization

VISUELLT VERKTYG FÖR ATT DRIVA ENERGILEDNING

Projektet arbetar med att ta fram ett visuellt verktyg för att bättre kunna driva energiledning i företag. Verktyget ska också stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete bestående av åtgärder för energieffektivisering.

Business through network - Lend me some sugar

Samverkande kreativ näring i gränsregionen

Utveckla det etablerade nätverket av kreatörer genom att arbeta med erfarenhetsutbyte, kundkontakter och att undersöka den europeiska marknaden.

Business to heritage

Kulturarvet en viktig resurs för näringslivsutvecklingen

Stärka och utveckla kulturarvets roll som en viktig resurs och drivkraft för lokal, regional och interregional näringsutveckling och attraktionskraft.

Innovationshjälpen

UTVECKLA METODER FÖR SAMVERKAN MELLAN INDUSTRIFÖRETAG OCH FÖRETAG INOM KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR.

I projektet kommer personer från företag inom kreativa näringar möta industriföretag för att hitta nya lösningar på problem hos industriföretaget. Problemen kan gälla innovationer men även produktutveckling eller marknadsföring av produkter eller tjänster.

Listening not screaming

Ljudlanskap för bättre arbetsmiljö

Studera hur ett kontorslanskap kan förändras med hjälp av ljudlandskap och se vilka effekter man får.

Nodnätverk KKN

Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande

Ökad samverkan mellan de regionala näringslivsutvecklingsnoderna i Västra Götaland som arbetar med kulturella och kreativa näringar.

INNOVATION

En nationell tävling för miljöinnovationer

greeninnovationcontest.se

En nationellt samverkande plattform för att få in nya miljöinnovationer och förmedla kontakter med rätt noder, investerare, näringsliv och andra aktörer.

Här sätts innovationens och marknadens behov i centrum för att nya innovationer skall bli till affärer på en internationell marknad.

Green Factory

Branschöverskridande samverkan

greenfactory.se

Green Factory är ett näringslivsbaserat initiativ som utgår från en branschöverskridande samverkan byggt på korskopplingar mellan akademi och olika branschers kunskaper och behov av att utveckla affärer och produkter på ett nytt och hållbart sätt. Drivkraften är att finna och kommersialisera branschöverskridande idéer inom energi-, material- och miljöteknik.

Nordic-Baltic Innovation Platform (förstudie)

INNOVATIONSPLATTFORM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG I ÖSTERSJÖREGIONEN

Projektet går ut på att tillsammans med finska, lettiska och estniska parter skapa en innovationsplattform som ska främja små- och medelstora företags (SMEs) samt start-ups utveckling i Östersjöregionen.

Återvinning av cellulosabaserad textil

Etablering av testbädd

Utveckla värdekedjan från insamling av textil till nya plagg gjorda av återvunna material.

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Scandinavian Science Cluster

Öka intresset bland ungdomar att utbilda sig inom teknik och naturvetenskap

Science Centren ska utvecklas med hjälp av projektet till en arena för att matcha ungdomars intresse för teknik och vetenskap med näringslivets behov av arbetskraft.

Nano2All

Bidra till ansvarsfull forskning och innovation inom nanoteknik

Innovatums roll i Nano2All projektet är framförallt att hålla i dialog-eventen. Vi kommer också att ansvara för medborgarsidan på den Europeiska elektroniska informationsplattformen.

Prisma Västra Götaland

Ett utvecklingsprojekt med syfta att samordna arbetet kring industrisamhällets kulturarv.

Syftet är att samordna arbetet kring industrisamhällets kulturarv och skapa relevans för kulturarvet hos dagens invånare och i den regionala planeringen.

Kompetensväxling

www.kompetensvaxling.se

Kompetensväxling är något som sker i mötet mellan människor med olika kompetenser och erfarenhet, som när unga lär av äldre och äldre lär av unga. För att gynna kompetensväxling på ideellt drivna kulturarvsplatser är utgångspunkten befintliga resurser såsom feriearbete, utbildningar och andra pågående projekt där ungas inträde på arbetsmarknaden är den röda tråden.

MARIFUS: Maritime Inlands – Past, Present, and Future Strengths

Past, Present, and Future Strengths

MARIFUS-projektet är en satsning på samverkan inom turism och besöksnäring i fyra områden präglade av vatten: Limfjorden och Vendsyssels Kattegattkust i norra Danmark, samt Trollhätte kanal och Vänern i västra Sverige.